สมัครงาน
ใบสมัครงาน/APPLICATIPN FROM
บริษัท ไลฟ์เวย์อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Lifewayintertrade Co.,Ltd (Head Office)
5/7 ซ.พหลโยธิน 52 แยก 11(เดชศิริ) แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
กรุณากรอกใบสมัครทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน
ตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการสมัคร
ตำแหน่งที่สนใจสมัคร
พนักงานยก-ขนสินค้า หน้าที่ : -
พนักงานเติมสินค้า หน้าที่ : -
พนักงานส่งเสริมการขาย หน้าที่ : -
IT Network Support หน้าที่ : -
Sales Manager หน้าที่ : -
กราฟฟิกดีไซน์/ออกแบบ หน้าที่ : -
พนักงานขนส่งสินค้า/ขับรถ หน้าที่ : -
พนักงานขาย หน้าที่ : -
พนักงานขาย PC (สาขาเซ็นเตอร์วัน-อนุสาวรีย์ฯ) หน้าที่ : -
เจ้าหน้าที่บัญชี หน้าที่ : -
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ : -
เจ้าหน้าที่ธุรการ หน้าที่ : -
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า หน้าที่ : -
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท)
เอกสารประกอบการสมัครงาน
แนบไฟล์รูปภาพของท่าน
Transcript ผลการเรียน
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล (ไทย)
-
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
-
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เพศ
 ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด
น้ำหนัก *
กก.
สูง *
ซ.ม.
สัญชาติ
จำนวนพี่น้อง *
คน
ท่านเป็นคนที่ *
ศาสนา *
สถานภาพครอบครัว
 โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
สถานภาพทางทหาร
  พ้นภาระทางทหาร  ยังไม่เกณฑ์  ได้รับการยกเว้น
โรคประจำตัว
  ไม่มี  มี           โปรดระบุ :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)
เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ :
มือถือ :
อีเมล์
ข้อมูลทางการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชาเอก วุฒิการศึกษาที่ได้รับ GPA วันที่สำเร็จ
การศึกษา
(DD/MM/YYYY)
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
ประวัติการฝึกงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน/ฝึกงาน ระยะเวลาในการทำงาน / ฝึกงาน
วันที่เริ่มงาน ถึง วันที่สิ้นสุด
ตำแหน่ง เงินเดือน (บาท) ลักษณะงาน
-
-
-
รายละเอียดการปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงานเข้ากะได้หรือไม่
 ได้  ไม่ได้
ปฎิบัติงานต่างจังหวัด ได้หรือไม่
 ได้  ไม่ได้
ปฎิบัติงานต่างประเทศ ได้หรือไม่
 ได้  ไม่ได้
ประเภทใบขับขี่ที่ท่านมี
 รถยนตร์  จักรยานยนตร์   มีทั้ง 2 อย่าง  ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
หากผ่านการทดสอบท่าน สามารถเริ่มงาน
  หลังทราบผล
ความรู้ความสามารถพิเศษ (Skill)
ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ความสามารถเพิ่มเติม
รางวัลและความสำเร็จ
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน / ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความสัมพันธ์
อื่นๆ
ทราบข่าวการ สมัครงานจาก
 นสพ. , นิตยสาร   อินเทอร์เน็ต  มีบุคคลแนะนำ  อื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม